Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı | Organizational Justice Perception According to Marital Status

Zeki Yüksekbilgili, Gülbeniz Akduman, Dr. Zeynep Hatipoğlu

Özet


Özet

Örgütsel adalet, yönetim yazınında birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada Örgütsel Adalet Ölçeği kullanılarak (N=466) örgütsel adaletin medeni duruma göre ilişkisi incelenmiştir. Analizler sonucunda bekârların örgütsel adalet algısının evlilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: örgütsel adalet, örgütsel adalet algısı, medeni durum

 

Abstract

There are many different researches on the subject of organizational justice in management literature. In this specific research, with the usage of Organizational Justice Scale (N=466) the perception of organization justice according to marital status is surveyed. At the end of the study, it is proved that bachelors have a higher perception on organizational justice compared to married people.

Keywords: organizational justice, organizational justice perception, marital status


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akyüz, B., (2012), Hizmetkar Liderlik Davranışlarının Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Performans Üzerine Etkisi: Eğitim Sektörü Üzerine Bir Araştırma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli

Atalay, C.G., (2010), Örgütsel Adalet, Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Bursa, Ekin Basım Yayın.

Ateş, Z. (2004), Organizasyonlarda Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkileri ve Kayseri’de Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri

Bağcı, Z. (2013). Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 163-184.

Bolat, O. İ., Bolat, T., & Seymen, O. A. (2009). Güçlendirici Lider Davranışları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 215-239.

Van den Bos, K., Vermunt, R., & Wilke, H. A. (1997). Procedural and distributive justice: What is fair depends more on what comes first than on what comes next. Journal of Personality and Social Psychology, 72(1), 95.

Cohen-Charash, Y., & Spector, P. E. (2001). The role of justice in organizations: A meta-analysis. Organizational behavior and human decision processes, 86(2), 278-321.

Çakar, D.N. ve Yıldız, S. (2009). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi: “ algılanan örgütsel destek bir ara değişken mi?. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28), 68-90.

Erdogan, B., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2001). Procedural justice as a two-dimensional construct an examination in the performance appraisal context. The Journal of Applied Behavioral Science, 37(2), 205-222.

Gilland, S.W., Chan, D., (2001), Justice in Organizations: Theory, Methods, and Applications, Ed: Anderson, N.,Önes, D., Sinangil, H.K., Wisveran, C., Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology, Vol 2: Organizational Psychology, Vol:2, USA.

Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of management, 16(2), 399-432

Greenberg, J., (2005). Managing Behavior in Organizations, New Jersey: Pearson-Prentice Hall, 4th Ed.

İçerli, L., (2010), Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (Journal of Entrepreneurship and Development), 5 (1), 67-88

İşbaşı, J. Ö., (2000), Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin Ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü: Bir Turizm Örgütünde Uygulama” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

İşcan, Ö.F. ve Naktiyok, A., (2002), Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Adalet Algıları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59 (1), 181-203.

Karabay, E.Z., (2004), Kamuda ve Özel Sektörde Örgütsel Adalet Algısı İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Karaeminoğulları, A., (2006), Öğretim Elemanlarının Örgütsel Adalet Algıları İle Sergiledikleri Üretkenliğe Aykırı Davranışlar Arasındaki İlişki Ve Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Konovsky, M. A., & Pugh, S. D. (1994). Citizenship behavior and social exchange. Academy of management journal, 37(3), 656-669.

McFarlin, D.B. Paul D. Sweeney, (1992), Distributive and Procedural Justice as Predictors of Satisfaction With Personal and Organizational Outcomes, Academy of Management Journal, (35).

Niehoff, B. P., ve Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management journal, 36(3), 527-556.

Paterson, J. M., Gren, A., Cary, J. (2002), The Measurement of Organizational Justice in Organizational Change Programmes: A Reliability, Validity and Contextsensitivity Assessment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75, 393–408.

Tutar, H., (2007), Erzurum’da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt 12, Sayı:3, 97-120.

Yıldırım, F. (2003), Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık ile Örgütsel Adalet, Örgüt Temelli Özsaygı ve Bazı Kişisel ve Örgütsel Değişkenlerin İlişkisi”, Mülkiye Dergisi, 371–402.

Yıldırım, F. (2007). İş doyumu ile örgütsel adalet ilişkisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(1), 253-278.

Yürür, Ş. (2002), Ödüllendirme Sistemleri İle Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkilerin Analizi ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi

Yürür, Ş., Keser, A., Yılmaz, G., (2009), Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.