Liderlik ve Motivasyon Teorilerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme | A Theoretical Research on Leadership and Motivation Theories

Abdullah Yeşil

Özet


Bu çalışmanın amacı liderlik ve motivasyon kavramlarının kuramsal ve uygulamalı çalışma yaşamına olan katkı ve önemine dikkat çekerek, kavramlar hakkında var olan tanımları ortaya koymak ve tarihsel süreçte ele alınmakta olan kuramsal altyapısını incelemektir. Çalışmada, öncelikle liderlik kavramı tanımlanarak, başlıca liderlik teorileri ve türleri incelenmiş ve liderliğin örgütsel yaşam için sahip olduğu öneme değinilmiştir. Daha sonra, motivasyon kavramı konusunda temel yaklaşımlar tanımlanmış, yapılan literatür araştırması ile kapsam ve süreç teorileri içerinde yer almakta olan motivasyon teorileri incelenmiştir. Çalışmanın sonunda ise, liderlik ve motivasyon teorilerinin ve yaklaşımlarının gerek kuramsal araştırmacılar gerekse örgütsel yaşamda çalışmakta olan yöneticiler ve çalışanlar açısından önemi çerçevesinde değerlendirmeler yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Liderlik, Liderlik Teorileri, Motivasyon, Motivasyon Teorileri

Tam Metin:

PDF