Öğretmenlerin Yenilik Yönetimine İlişkin Yeterlikleri | Teachers' competences in Innovation Management

Mehmet Birekul

Özet


Konya ilinde öğretmenlerin yenilik yönetimine ilişkin yeterlik inançlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yenilik yönetimine ilişkin yeterlik inançları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin eğitim durumlarına göre girdi yönetimi, örgütsel kültür ve yapı, proje yönetimi boyutlarında anlamlı bir farklılık vardır. Öğretmenlerin çalıştıkları okul türlerine göre girdi yönetimi, örgütsel kültür ve yapı boyutlarında anlamlı bir farklılık vardır. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre örgütsel kültür ve yapı, proje yönetimi boyutlarında anlamlı bir farklılık vardır. Analiz sonuçlara göre yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin okuldaki kıdemlerine göre yenilik stratejisi örgütsel kültür ve yapı, proje yönetimi boyutlarında anlamlı bir farklılık vardır. Öğretmenlerin öğrenci sayılarına göre anlamlı bir farklılık yoktur. Öğretmenlerin okullarındaki öğretmen sayılarına göre girdi yönetimi boyutunda anlamlı bir farklılık vardır.


Anahtar Kelimeler


Yenilik, Yenilik Yönetimi, Öğretmen

Tam Metin:

PDF