Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma | Relation between Organizational Commitment and Gender: A Research on Health Care Staff Working in Hospitals

Yasemin Küçüközkan

Özet


Özet

Bu araştırma örgütsel bağlılık kavramını ele almakta ve örgütsel bağlılık ile ilişkili olan bireysel faktörlerden cinsiyet faktörü ile olan ilişkisini değerlendirmektedir. Konu ile ilgili yapılan literatür araştırması sonucunda ve kuramsal açıklamalara dayanarak, örgütsel bağlılığın belirleyici faktörlerinden birinin cinsiyet olabileceği öne sürülmüştür. Cinsiyet ile bağlılık arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek üzere hastanelerde çalışan sağlık personeli üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde bulunan iki özel hastanede görev yapmakta olan sağlık personeli oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre cinsiyet ile örgütsel bağlılık algısı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bununla birlikte, örgütsel bağlılığın alt boyutları ile cinsiyet faktörü arasında anlamlı ilişkiler görülmüştür. Örgütsel bağlılık alt boyutlarının cinsiyete göre farklılaşmakta olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: cinsiyet, örgütsel bağlılık, sağlık personeli

 

Abstract:

This study examines organizational commitment concept and evaluates the gender factor as being an individual factor that was related with organizational commitment.  As a result of the literature study and based on the conceptual background, it was suggested that gender would be a factor determining the organizational commitment. For examining the relationship between gender and organizational commitment, a research study was performed on the health care staff working in hospitals. The sample of the study was composed of the health care staff from two selected hospital in Istanbul. According to the results, a significant relationship between gender and organizational commitment was found. Besides, it was seen that there were significant relationships between the sub dimension of organizational commitment and gender factor. It was found that the dimension of organizational commitment differed in terms of the gender difference.

Keywords: gender, organizational commitment, health care staff


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acar, A. Z. (2009). Lojistik İşletmelerinde Teknoloji Kullanımının Örgütsel Bağlılığa Etkileri. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs, Eskişehir.

Albayrak, E. G. (2007). Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.

Al-Fadli, F. (1997). The relationship between organizational commitment, leadershipsubordinates work’s relationships and demographic variables. Public Administration, 37(1), 75-120.

Allen, N. ve Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 123-148.

Angle, H., ve Perry, J. (1981). An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness, Administrative Science Quarterly, 26, 1-14.

Arbak, Y. ve Kesken, J. (2005). Örgütsel Bağlılık, Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Gelişim İçin Davranışsal Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Aviad, B. H., ve Berman, G. S. (1992). The Dimensions of Organizational Commitment. Journal of Organizational Behavior, 13, 379-387.

Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Bartlett, K. R. (2001). The relationship between training and organizational commitment: A study of healthcare field. Human Resource Development Quarterly, 12(4), 335-352.

Baysal, A. C. ve Paksoy, M. (1999). Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer-Allen Modeli, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28, 55-73.

Beck, K. ve Wilson, C. (2000). Development of affective organizational commitment: A cross-sequential examination of change with tenure, Journal of Vocational Behavior, 56, 111-130.

Berman, N. (1992). The Dimesion of Otganizational Commitment. Journal of Organizational Behaviour, 13, 380-401.

Buchanan, B. (2000). Building Organizational Commitment: The Socialization Of Managers in Work Organizations. Administrative Science Quarterly, 19, 533-546.

Celep, C. (2000). İlköğretim Müfettişlerinin Kendini Tanımlama ve Çalışma Ortamı Değer Algıları. Trakya Üniversitesi Dergisi, Sosyal Bilimler C Serisi, 1 (1), Mayıs, 22-40.

Cohen, A. (1993). Age and Tenure in Relation to Organizational Commitment: A Meta-Analysis, Basic and Applied Social Psychology, 14 (2), 143-159.

Çakır, Ö. (2001). İse Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Çetin, M. Ö. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Dick, G., ve Metcalfe, B. (2001). Managerial Factors and Organizational Commitment: A Comparative Study of Police Officers and Civilian Staff. The International Journal of Public Sector Management, 14(2), 111-128.

Dixon, M. A., Turner, B.A., Cunningham, G.B., Sagas, M., ve Kent, A. (2005). Challenge is key: An investigation of affective organizational commitment in undergraduate interns, Journal of Education for Business, 11, 252-266.

Durna, U., ve Eren, V. (2005). Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 210-219.

Feather, N.T. ve Rauter, K. A. (2004). Organizational citizenship behaviors in relation to job status, job insecurity, organizational commitment and identification, job satisfaction and work values, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 146-165.

Gaertner, K.N., ve Nollen, D. (1989). Career Experiences, Perceptions of Employment Practices and Psychological Commitment to the Organization. Human Relations, 42 (11), 975-991.

Gözen, E.D. (2007). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık, Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ankara.

İnce, M. ve Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Çizgi Kitabevi Yayınları, Ankara.

Karrasch, A. I. (2003). Antecedents and consequences of organizational commitment, Military Psychology, 15 (3), 23-45.

Kaya, O. (2007). Örgütsel bağlılık: Emniyet genel müdürlüğü merkez biriminde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.

Lingard, H., ve Lin, J. (2004). Career, family and work environment determinants of organisational commitment among women in the Australian construction industry. Construction Management and Economics, 22(4), 409-420.

Luthans, F. (1995). Organizational Behaviour, 7. Basım, New York, McGraw-Hill.

Mahmutoğlu, A. (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünde İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Bolu.

Mercan, M. (2006). Öğretmenlerde örgütsel bağlılık örgütsel yabancılaşma ve örgütsel vatandaşlık. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Afyon.

Meyer, J. P., ve Allen, N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational

Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1984). Testing the ‘Side-Bet Theory’ of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations, Journal of Applied Psychology, 69 (3).

Meyer, J. P., ve Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace, Theory, Research and Application, Sage Publications Inc., London.

Meyer, J. P., ve Allen, N. J., Simith, C.A. (1993). Çommitment to organizations and occupations: Extension and test of a three component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78 (4), 538-551.

Moss, S. A., McFarland, J., Ngu, S., ve Kijowska, A. (2007). Maintaining an open mind to closed individuals: The effect of resource availability and leadership style on the association between openness to experience and organizational commitment. Journal of Research in Personality, 41(2), 259-275.

Mowday, R.T., ve Porter, L.W., Steers, R.M. (1982). Employee-Organization Linkages, The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, Academic Press, Inc, New York.

Northcraft, G.B., ve Neale, A. (1990). Organizational Behavior-A Management Challenge, The Dryden Press, New York.

Örs, M., Acuner, A.M., ve Tabak, R.S. (2005). Hastanelerde Çalışan Hekimler İle Hemşirelerin Örgütlerine Bağlılıklarına ve Örgütlerinin Cazibesine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi Edinme Merkezi, 1-13.Erişim: , 26/01/2014

Özdevecioğlu, M.(2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (2), 302-325.

Özkaya, M. O., Kocakoç, İ. D., ve Karaa, E. (2006). Yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik bir alan çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 77-96.

Robbins, S.P. (1998). Organizational Behaviour. 8.Basım, New Jersey, Prentice Hall International Inc..

Sığrı, Ü. (2007). İş görenlerin örgütsel bağlılıklarının Meyer ve Allen tipolojisiyle analizi: Kamu ve özel sektörde karsılaştırmalı bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(2), 261-278.

Smadov, S. (2006). İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık, Özel Sektörde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Programı, İzmir.

Solmuş, T.(2004). İş Yaşamında Duygular ve Kişilerarası İlişkiler, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Sürgevil, O. (2007). Çalışma Yaşamında Örgütsel Bağlılık. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir.

Şişman, A. F. (2007). İşletmelerde Yeniden Yapılanma Süreci ve Bunun Çalışanların İş Tatmini ve Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tayfun, A., Palavar, K, ve Çöp, S. (2010). İşgörenlerin Eğitim ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi 2(4), 3-18

Yağcı, K. (2007). Meyer-Allen örgütsel bağlılık modeli yaklaşımıyla otel işletmeleri işgörenlerinde örgütsel bağlılık düzeylerinin ölçülmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3), 114-129.

Yalçın, A., ve İplik, F.N. (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 95-114.

Yılmaz, K. (2007). İstanbul ili, Anadolu yakası, Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek lisans programı, İstanbul.

Yüksel, Ö. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara, Gazi Kitapevi.

Zahra, A. (1984). Understanding Organizational Management. Supervisory Management. 29(3), 16-20