Örgütlerde Değişimin Önemi Ve Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme | An Empirical Evaluation of Change and Change Management on Foundations

Abdullah YEŞİL

Özet


Son yıllarda teknolojik, ekonomik, siyasal, ekolojik ve toplumsal alanlarda yaşanan hızlı ve güçlü değişim, işletmelerin varlıklarını derinden tehdit etmektedir. Sınırların ortadan kalktığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bütün örgütsel süreçlere müdahale ettiği yeni ekonomik düzende, işletmelerin kendilerini tehdit eden değişim olgusunu fırsatlara dönüştürebilmek önemli bir yönetsel sorun olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde örgütler değişken ve dinamik bir çevrede çeşitli fırsat ve tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Artan rekabet, hızla değişen pazar gerekleri, ürün yaşam eğrisindeki kısalma, teknolojik rekabetin uluslararasılaşması, üretimin küreselleşmesi, bilinçli tüketicilerin gereksinmelerini karşılamanın önemi örgütleri yenilik yapmaya zorlayan faktörler haline getirmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, örgütlerin etkinliğini ve verimliliğini arttıracak, onların modern örgütler seviyesinde faaliyet gösterebilmelerini sağlayacak durumda olabilmeleri için, gelişimi ve değişimi nasıl sağlayabileceklerine dair görüş ve önerileri ortaya koymaktır. Bu düşüncelerden hareketle akademik altyapı oluşturulmuş, literatür araştırması yapılmıştır. Bu araştırmalar sonunda değişim ve örgütsel değişim kavramına değinilerek, değişimin amacı, nedenleri ve çeşitleri ile birlikte değişimin örgütlere kattığı değerler ve etkin ve değişim yönetiminin önemi üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte, değişimle beraber yöneticilerin ele alması gereken unsurlar, etkin bir değişim yönetiminde planlamanın önemi ve sürdürülebilirlik açısından değişim yönetiminin rolü değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Örgütsel Değişim, Değişim Yönetimi, Değişim Süreci, Değişimin Nedenleri

Tam Metin:

PDF