Yönetici Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması: Sağlık Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma | A Reliability and Validity Study of Servant Leadership Scale: A Research in Health Institutions

Yasemin KÜÇÜKÖZKAN

Özet


Bu çalışma, Türkiye’deki hastanelerde görev yapmakta olan yöneticilerin hizmetkâr liderlik özelliklerini ne ölçüde ve ne tarzda göstermekte olduklarının belirlenmesi ve belirli bir ölçeğin Türkiye bağlamında hizmetkâr liderlik tarzını ne derece karşılamakta olduğunun tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu ölçeğin güvenilirlik ve geçerlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada, sağlık kurumlarında çalışmakta olan yöneticilerin hizmetkâr liderlik durumlarını değerlendirmek amacıyla Van Dierendonck ve Nuijten tarafından geliştirilmiş Hizmetkâr Liderlik Ölçeği'nin (SLS) Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Orijinal ölçek 30 sorudan ve 8 boyuttan oluşmaktadır. Araştırma Şanlıurfa ilinde bulunan birinci basamak hastanelerde araştırmaya katılmaya gönüllü kişiler üzerinde kişisel değerlendirme ve algılarını ölçen araştırma anketi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Betimleyici nitelikte ve kesitsel özellikte bir araştırma yöntemi izlenmiştir. Katılımcılara anket, yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, toplam 220 adet (hemşire ve sağlık personeli) anket formu elde edilmiştir. Ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik çalışmalarında faktör analizinde Açımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Verilerin faktör analizini desteklediği, analizler sonucu elde edilen faktör yapısının teori ve literatürle uyumlu olup olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın sonucunda Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Türkçe formunun sağlık örgütlerinde kullanılabilecek biçimde Türk kültüründe beş boyuttan oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Liderlik, Hizmetkar Liderlik Ölçeği, Sağlık Örgütleri

Tam Metin:

PDF