Karizmatik Liderliğin Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi | Evaluation of Charismatic Leadership from Management Perspective

Emre Can Demircioğlu

Özet


Özet:

Bu çalışmada, işletmelerin hedeflerine ulaşmadaki en büyük unsurlardan biri olan motivasyon kavramı ve liderlik türlerinin motivasyonla ilişkisi üzerinde durulmuştur. 1960 ve 70 ler de popüler olan Karizmatik liderliğin farklı evrelerde farklı biçimlerde tanımlanması ve çalışanlar üzerindeki etkileri ve yüksek performans için bir unsur olduğu literatür çalışmaları ile desteklenmektedir. Liderlik davranışlarının takipçiler üzerindeki etkisi toplumdan topluma farklılıklar gösterse de Karizmatik liderlerin takipçilerini hangi yöntemlerle etkiledikleri ve hedefleri nasıl belirledikleri, vizyon kavramı ve Karizmatik liderlerin vizyonlarını belirlerlerken izledikleri yapısal çerçeve bu araştırmanın diğer konusudur. Karizmatik liderlerin güç kaynakları ve niteliksel güçleriyle örgüt motivasyonunu nasıl güçlendirdikleri 3 başlık halinde incelenmiştir. Üye ihtiyaçlarını dikkate alma, kriz durumlarında kontrolü sağlama, sıra dışılık, risk alabilme, statükoya karşı durmaları gibi özellikleri ile karizmatik liderlik yaklaşımları ve örgüt motivasyonu ilişkisi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: liderlik, karizmatik liderlik, karizma, yönetim

Abstract:

In this study, the concept of motivation, which is one of the biggest elements in achieving the objectives of organizations and the relationship of motivation with the types of leadership is emphasized. The literature on leadership supports the fact that charismatic leadership, which was popular in 1960’s and 70’s, has been defined differently at different stages, its effects on workers and its being an element for high performance. Even though the impact of the leadership behavior on the followers changes from the society to society, the methods by which charismatic leaders affect their followers and how they determine their objectives, the concept of vision and the structural framework within which charismatic leaders pursue when they determine their  visions. The power supply of the charismatic leaders and how they strengthen the motivation of the organization by qualitative powers are investigated in three titles. The relationship between the characteristics such as the consideration of the needs of members, establishing control on crisis situations, being extraordinary, ability of taking risks, standing against status quo and charismatic leadership approach and organizational  motivation is emphasized.

Keywords: leadership, charismatic leadership. organizational performance, motivation


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adams, R. (2013). Work Motivation Amongst Employees In A Government Department In The Provincial Government Western Cape Submitted in Partial Fulfilment of The Requirements. For The Degree of University of The Western Cape. Department of Industrial Psychology.

Adair, J. (2003). Esin Veren Lider. 1 .Basım, Dharma Yayınları, İstanbul.

Akdemir, A. (2008). Vizyon Yönetimi. Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

Alessandra, T., Tom C. (2000). Seven Keys To Developing The Magnetism That Leads To Success. 1. Edt, Warner Books, New York, USA.

Aslan, Ş. (2009). Duygusal Zekâ ve Dönüşümcü, Etkileşimci Liderlik. 1. Basım, Nobel Yayım Dağıtım. Ankara.

Baltaş, A. (2010). Türk Kültüründe Yönetmek. 2. Basım, Resmi Yayınevi, İstanbul.

Bennis, W. Goleman, D. ve James O’ T. (2010). Şeffaflık. Çeviren: Ümit Şensoy, Optimist Yayım Dağıtım, İstanbul.

Bloch, S. ve Whiteley, P. (2007). Kusursuz Liderlik. Türkçesi: Ümit Şensoy, Optimist Yayınları No: 041, İstanbul.

Brodbeck, F. C. (2000). Cultural Variation of Leadership Prototypes Across 22 European Countries. Journal of Occupational Organizational Psychology, The British Psychological Society, 73(1).

Çetin, S. (2009). Vizyon Yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22.

David, N. A., Tushman, M. L. (1990). Beyond the Charismatic Leader: Leadershipand Organizational Change. California Management Review, 32(2).

Düren, Z. (2000). 2000’liYıllarda Yönetim. 2. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul.

Erciş, M. S. (2010). Pazarlama İletişiminde Motivasyonun Önemi ve Çok Uluslu Alışveriş Merkezi Örneği. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 30(2010).

Edwards, E. R. (2012). Charisma, and The Fictions Of Black Leadership. University Of Minnesota Press, London, UK.

Flynnand, F. J. ve Staw, B. M. (2004). Lend Me Your Wallets: The Effect Of Charismatic Leadership On External Suport For An Organization. Graduate School of Business School, New York, New York, U.S.A., Strategic Management Journal.

Göka, E. (2005). Türklerde Liderlik ve Fanatizm. l.Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul.

Gül, H. (2003). Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık ilişkisi Üzerine Aksaray ve Karaman Emniyet Müdürlüklerinde Yapan Bir Araştırma. Gebze ileri Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze.

Güney, S. (2012). Liderlik. 1. Basım, Beta Yayınları, İstanbul.

Halis, M. (2007). Stratejik Liderlik. Alfa Basım Yayım Dağıtımı, 1. Basım, İstanbul.

İzgören, A. Ş. (2010). Başarıya Giden Yol. 7. Baskı, Elma Yayınevi, İstanbul.

Hanks, C. (2006). İnsanları Motive Etme Sanatı. Çeviren: Can İkizler, 1. Baskı, Alfa Yayınlar, İstanbul.

Hesselbein, F. ve Cohan, M. P. (1999). Liderden Lidere. Çeviren: Salim Atay, Drucker Vakfı, Mess Yayın no: 318, İstanbul.

Howell J. M. ve Frost, P. J. (1989). A Laboratory Study Of Charismatic Leadership. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 43(2).

Kardam, A. (2007). Liderlik. Optimist Yayınları, İstanbul.

Karakaş, F. (2009). Sıfır Merkez Liderlik. Hayat Yayınları, İstanbul.

Kılıç, T. (1997). Lider Durumsallığının Ötesi (II), Karizmatik Liderlik Yaklaşımı. 21. Yüz yılda Liderlik Sempozyumu (5-6 Haziran 1997), Bildiriler Kitabı, Cilt 2, Deniz Harp Okulu Basımevi, İstanbul.

Maxwell, J. C. (2006). Liderlik Nitelikleri. Çev: İbrahim Şener Beyaz Yayınları 3. Baskı, İstanbul.

Mortensen, K. W. (2010). The Laws Of Charisma: How To Captivate, inspire And influence For Maximum Success, 3. Edt, Amacombooks, USA.

Ray, S. (2011). An Insight into the Vision of Charismatic Leadership: Evidence from Recent Administrative Change in West Bengal Province of India. European Journal of Business and Management, 3(9).

Roberson, B. (2010). The Relationship Between Charismatic Leadership, Work Engagement, and Organizational Citizenship Behaviors. California State University, The Journal of Psychology, 144 (3).

Şahin, A. (2004). Başarı ve Mutluluk için Yönetici Liderlik, Dolunay Yayınları, İstanbul.

Seymen, O. A. (2005). Örgütlerde Kültürel Çeşitlilik Olgusu, Boyutları ve Etkin Yönetim Konusunda Farklı Yaklaşımlar: Yazınsal Bir Derleme. İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 50(16).

Şimşek, N. ve Fidan, M. (2005). Kurum Kültürü ve Liderlik. l.Baskı, Konya, Tablet Kitabevi.

Talat, A. (2007). İşletmelerde Motivasyon. İGİAD Yayınları, İstanbul.

Tutar, H. ve Erdönmez, C. (2007). İşletme Becerileri Grup Çalışması, 5. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

Vries, M. K. (2007). Liderliğin Gizemi. Çeviren: Zülfü Dicleli, MESS Yayın, No: 525, İstanbul.

Walterl, F. ve Bruch, H. (2009). An Affective Events Model of Charismatic Leadership Behavior: A Review, Theoretical Integration, and Research Agenda. University of Groningen, Journal of Management, 35(9).

Yılmaz, H. (2011). Güçlendirici Liderlik. 1. Baskı, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.