Türkiye’de Tüketici Haklarının Gelişimi Ve Hak Arama Yolu Olarak İnternet | Development of the Consumer Rights in Turkey and the Internet as a Way to Legal Remedies

Süleyman Tunç

Özet


Özet

Tüketicinin korunmasına dair hassasiyetler her gün daha fazla artmakta, kamuoyunda konu daha fazla gündem olmaktadır. Sanayi öncesi toplumlarda değişik isim ve hukuki düzenlemeler altında yapılan çalışmalar, sanayileşme ile hızlanmıştır. Türkiye Mevzuatına, 1982 Anayasa’sı ile giren Tüketicinin Korunmasına ilişkin hükümler, 2013 yıllında çıkarılan 6502 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerle son şeklini almıştır. Küreselleşen Dünyanın vazgeçilmez unsuru olan internet tüketicilerin şikâyetlerini dile getirdikleri önemli bir platform halini almıştır. Çalışmanın amacı; internet üzerinden en fazla paylaşılan şikâyetlerin analizi ve bu şikâyetlerle ilgili 6502 sayılı yasa ile yapılan düzenlemelerin incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketicinin Korunması, Şikâyet, 6502 sayılı Kanun 

 

Abstract

Sensitivity for the protection of consumers increase more and more every day and the subject becomes an agenda in the public opinion. Studies carried out under different names and legal arrangements in the pre-industrial societies, are accelerated by industrialization. The provisions regarding the Consumer Protection entered into the Turkish Legislation by the  Constitution of 1982, have taken their last shape in the  Act No. 6502 enacted in the year of 2013 and the relevant Regulations. The internet, which is an indispensable element in the globalized world, has become an important platform where the consumers voiced their complaints. The aim of this study is to analyze the complaints most shared over the internet and to examine the regulations made by the Act No. 6502 related to these complaints.

Keywords: Consumer, Consumer Protection, Complaints, Law No. 6502


Anahtar Kelimeler


Tüketici; Tüketicinin Korunması; Şikâyet; 6502 sayılı Kanun

Tam Metin:

PDF