Muhasebe: Kavramsal Çerçeve | Accounting: A Theoretical Frame

Deniz Adır

Özet


Ülkemizde, işletmelerinı muhasebe süreçlerinde ve finansal raporlamada takip etmek zorunda oldukları yasal çerçeve Vergi Usul Kanunu (VUK), Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK), Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) tarafındanı düzenlenmektedir. Ancak, TTK'nın değişmesiyle birlikte Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) bazında hazırladığı Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) oluşturulmasında ve yayınlanması konusunda tek yetkili kurum konumuna getirilmiştir. TMS'lerin yayımlanmış olması, tekdüzen muhasebe sisteminin fonksiyonunu tamamladığı anlamına gelmemektedir. Tersine TMS'lerin sağlıklı uygulanması, üretilen bilgilerin karşılaştırılabilirliğini ve güvenilirliğini sağlamak için önemini artırmıştır. Muhasebe standartları, muhasebe sürecinde işletme hakkında üretilen bilgileri kullanarak kararı alanı taraflarını olası olumsuz sonuçlarla karşılaşmalarını azaltacak yönde etki yapmıştır. Standartlarını uluslararası uygulanabilirliğinin olması, işletmeler hakkında gerçeğe daha yakını bilgi üretme yönünde geliştirilmiş olması, ayrıca bu bilgilerin karşılaştırılabilirliğini artırması gibi nedenlerden dolayı bilgilerin standart çerçevesinde üretilmesi gereğini zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla TMS'lerin tüm işletmeler tarafından uygulanmasıyla birlikte muhasebe sürecinde üretilen bilgilerin kalitesinin artmasına katkı sağlacaktır. TMS'lerin işletmelerde uygulanmasıyla birlikte işletmelerin maliyet yöntemlerini de etkileyerek, üretilen mamulün maliyetlerinin farklı hesaplanmasına sebep olmuştur.

 

 


Anahtar Kelimeler


Muhasebe, Muhasebe Standartları

Tam Metin:

PDF