Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017) Etik Tüketicinin Kozmetik Ürünü Satın Alma Kararı: PROMETHEE Tekniği İle Bir Uygulama | Buying Decision of Ethical Consumer’s: Application with PROMETHEE Method Özet   PDF
Bilge MEYDAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017) Etkili Rekabet İçin Mavi Okyanus Liderliği | Blue Ocean Leadership for Efficient Competition Özet   PDF
Nermin KİŞİ
 
Cilt 4, Sayı 5 (2018) Gıda Perakendeciliği Örnekleminde Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi | An Investigation about the Effect of Customer Satisfaction on Customer Loyalty from the Aspect of Food Retailing Paradigm Özet   PDF
Derya Güneş ERTUNA
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017) İçindekiler Ayrıntılar   İçindekiler
Zeki Yüksekbilgili
 
Cilt 4, Sayı 5 (2018) İçindekiler: Ayrıntılar   İçindekiler
Zeki Yüksekbilgili
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017) Jenerik Dosya Ayrıntılar   Jenerik Dosya
Zeki Yüksekbilgili
 
Cilt 4, Sayı 5 (2018) Jenerik Dosya Ayrıntılar   Jenerik Dosya
Zeki Yüksekbilgili
 
Cilt 4, Sayı 5 (2018) Kapak Ayrıntılar   Kapak
Zeki Yüksekbilgili
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Karizmatik Liderliğin Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi | Evaluation of Charismatic Leadership from Management Perspective Özet   PDF
Emre Can Demircioğlu
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017) Karşılaştırmalı Yöntem Çerçevesinde Ellen Meiksins Wood İncelenmesi | An Examination of Ellen Meiksins Wood by Comparative Method Özet   PDF
Sevil ZENGİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve | Leadership and Motivation Theories: A Theoretical Framework Özet   PDF
Yasemin Küçüközkan
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) Liderlik ve Motivasyon Teorilerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme | A Theoretical Research on Leadership and Motivation Theories Özet   PDF
Abdullah Yeşil
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı | Organizational Justice Perception According to Marital Status Özet   PDF
Zeki Yüksekbilgili, Gülbeniz Akduman, Dr. Zeynep Hatipoğlu
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) Muhasebe: Kavramsal Çerçeve | Accounting: A Theoretical Frame Özet   PDF
Deniz Adır
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) Öğretmenlerin Yenilik Yönetimine İlişkin Yeterlikleri | Teachers' competences in Innovation Management Özet   PDF
Mehmet Birekul
 
Cilt 4, Sayı 5 (2018) Örgütlerde Değişimin Önemi Ve Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme | An Empirical Evaluation of Change and Change Management on Foundations Özet   PDF
Abdullah YEŞİL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma | Relation between Organizational Commitment and Gender: A Research on Health Care Staff Working in Hospitals Özet   PDF
Yasemin Küçüközkan
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017) Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna: Yönetim ve İnsan | From the Industrial Society to the Information Society: Management and Human Özet   PDF
Eren EROĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Sürdürülebilir Katma Değer Yaklaşımı İle Sürdürülebilirlik Ölçümü | Measure of Sustainability with Sustainable Value Added Model Özet   PDF
Azra Demircioğlu Sarı
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017) Termal Devre Mülk Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Araştırması | A Research on Developing a Scale to Defıne the Factors Effecting the Thermal Timeshare Purchase Desicions Özet   PDF
Süleyman TUNÇ, Zeki YÜKSEKBİLGİLİ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Türkiye’de Tüketici Haklarının Gelişimi Ve Hak Arama Yolu Olarak İnternet | Development of the Consumer Rights in Turkey and the Internet as a Way to Legal Remedies Özet   PDF
Süleyman Tunç
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Yerel Yönetimlerde Değişim Yönetimi | Change Management in Local Administrations Özet   PDF
Mustafa Yıldırım
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Yıldırma (Mobbing): Kuramsal Bir Çerçeve | Mobbing: A Theoretical Framework Özet   PDF
Derya Güneş Ertuna, Erdem Ertuna
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017) YÖNBİL Cilt:3 Sayı:4 Ayrıntılar   Tüm Sayı
Zeki Yüksekbilgili
 
Cilt 4, Sayı 5 (2018) YÖNBİL Cilt:4 Sayı:5 Ayrıntılar   YÖNBİL Cilt:4 Sayı:5
Zeki Yüksekbilgili
 
Toplam 26 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>